Kratke analize


Kratke analize

Spremembe v strukturi zaposlenih in vpliv na rast plač

V analizi poskušamo odgovoriti na vprašanje, kako spremembe v strukturi zaposlenih vplivajo na rast plač skozi daljše časovno obdobje. Višina plač se namreč razlikuje med sektorji, ki zaposlujejo delovno silo različnih izobrazbenih, poklicnih, demografskih idr. struktur. Ko se demografsko-zaposlitvena struktura skozi čas spremeni, lahko to vpliva na rast povprečne plače v državi. Spremembe v strukturi so lahko posledica cikličnih in trendnih dejavnikov. Ciklični dejavnik je lahko na primer zmanjšanje deleža zaposlenih mladih ob recesiji. Med trendne dejavnike pa sodijo demografska gibanja, ki spreminjajo strukturo zaposlenih v smeri večjega deleža starejših; gibanja v doseganju izobrazbe, ki povečujejo delež visoko izobraženih, in tehnološke ter druge dolgoročne spremembe, ki krepijo delež storitvenih dejavnosti v gospodarstvu. Analiza na podlagi individualnih mikropodatkov (EU-SILC) pokaže, da so spremembe v strukturi zaposlenih pomembno vplivale na rast povprečne bruto plače v kriznem in pokriznem obdobju (2009-2017), glavna dejavnika pa sta spremembi v izobrazbeni in starostni strukturi.