Kratke analize


Kratke analize

Konjunkturni pregled kazalnikov konkurenčnosti

V letu 2019 se je gospodarska rast v Sloveniji opazneje upočasnila, v izvoznem delu gospodarstva že tekom leta 2018. Razmere na trgu dela so bile še ugodne - relativno visoka rast plač in zaposlenosti – in so z običajnim zamikom odražale predhodno visoko aktivnost ter (vse bolj demografsko pogojeno) pomanjkanje delovne sile. To je privedlo do povišanja razmerja med stroški dela in ustvarjeno dodano vrednostjo ter poslabšanja stroškovne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Stagnacija rasti slovenskega izvoznega tržnega deleža na svetovnem trgu, ob že sicer močno upočasnjeni rasti tujega povpraševanja, je omejevala dvig cen izvoznikov. Ti so stroškovne pritiske do določene mere blažili z zniževanjem pribitkov in posledično nižjo rastjo dobičkov. Stabilna gibanja tečaja evra do valut pomembnejših trgovinskih partneric, ki so v preteklih letih omogočala ohranjanje cenovno-konkurenčnega položaja izvoznikov, so ob širjenju bolezni covid-19 po svetu zanihala v smeri apreciacije evra do valut držav z manj stabilnim makroekonomskim okoljem.