Kratke analize


Kratke analize

Analiza poslovanja trgovskih gospodarskih družb v letu 2021

V kratki analizi proučimo statistične podatke iz bilanc stanja in izkaza poslovnega izida gospodarskih družb v dejavnosti trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), ki po deležu dodane vrednosti, neto čistega dobička in števila zaposlenih v celotni vrednosti vseh gospodarskih družb spada med največje dejavnosti slovenskega gospodarstva. Te družbe ustvarijo okoli 80 % dodane vrednosti celotne dejavnosti trgovine (ostalo drugi poslovni subjekti). Zanimajo nas glavne značilnosti poslovanja in njihovega premoženjsko-finančnega položaja. Analiza zajema obdobje po letu 2008, z glavnim poudarkom na poslovanju v zadnjem letu, tj. letu 2021.

Gospodarske družbe v dejavnosti trgovine ter vzdrževanja in popravil motornih vozil so po letu 2013 vseskozi poslovale z neto čistim dobičkom. Ta se je leta 2020, ki ga je zaznamovala pandemija, sicer zmanjšal, leta 2021 pa ponovno močno povečal. Na zmanjšanje leta 2020 je vplivalo predvsem ponovno povečanje oslabitev nepremičnin in opreme, odpisov zaradi prevrednotenja finančnih naložb in velikega zmanjšanja finančnih prihodkov družb različnih panog, pri nekaterih panogah pa se je poslovanje poslabšalo tudi zaradi manjše prodaje ob omejitvah pri poslovanju zaradi epidemije covida-19. V letu 2021 se je poslovanje izboljšalo v večini panog, na kar je vplival močan odboj pri trošenju gospodinjstev in ponovna rast aktivnosti v dejavnostih, s katerimi je povezana trgovina na debelo. Trgovske družbe so tako leto 2021 zaključile z visokimi rastmi dodane vrednosti, produktivnosti in dobička, ki so močno presegle rasti v povprečni gospodarski družbi (tako glede na leto 2020 kot glede na leto 2019). Močno se je izboljšala tudi gospodarnost poslovanja in povečal presežek prihodkov od prodaje nad stroški blaga, materiala, storitev in dela, ki sta dosegla najvišje vrednosti v celotnem obdobju 2008–2021.