Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 5/2021

Realni bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju povečal in presegel ravni iz enakega obdobja lani. Okrevanje v Sloveniji je bilo hitrejše kot v povprečju EU, kjer je bila gospodarska aktivnost nižja kot v zadnjem četrtletju in tudi medletno. Obeti v mednarodnem okolju so sicer še naprej ugodni, sodeč po kazalnikih razpoloženja naj bi se gospodarska aktivnost v državah evrskega območja v drugem četrtletju povečala. Ob večji precepljenosti in postopnem sproščanju zajezitvenih ukrepov v nadaljevanju leta mednarodne institucije napovedujejo okrevanje aktivnosti v večini članic evrskega območja. Na začetku drugega četrtletja ostaja aktivnost izvozno usmerjenih dejavnosti visoka, postopno se krepi tudi okrevanje storitev. Gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov so se v Sloveniji z umirjanjem epidemičnih razmer izboljšala, kar bi lahko pozitivno vplivalo na rast skupne gospodarske aktivnosti. Nekoliko so se izboljšale tudi razmere na trgu dela in tako je število brezposelnih konec maja znašalo 75.148 oseb oz. 5,2 % manj kot konec aprila. Rast cen življenjskih potrebščin je bila aprila in maja višja kot v predhodnih mesecih in je znašala 2,1 %, kar gre pripisati tako letošnji rasti cen naftnih derivatov, rasti cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev ter višjim cenam surovin. Skupni primanjkljaj konsolidirane bilance javnih financ v prvih štirih mesecih je bil ob presežku v aprilu nekoliko nižji kot v prvem četrtletju, glavnina primanjkljaja (1.177 mio EUR) pa izvira iz povišanih odhodkov zaradi PKP ukrepov za blažitev posledic epidemije.