Delovni zvezki


Delovni zvezki

T. Čelebič: Znanje in spretnosti prebivalcev v Sloveniji

Delovni zvezek obravnava izobrazbeno strukturo in spretnosti prebivalcev, neskladja ter vključenost mladih in odraslih v izobraževanje. Izobrazbena struktura odraslih prebivalcev zvišuje, problem pa so nizke spretnosti odraslih, zlasti starejših in nizko izobraženih. Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, ki lahko pomembno prispeva k izboljšanju spretnosti in zmanjšanju neskladjih veščin, se je od začetka krize znižala. V zadnjih letih je bilo uvedenih več ukrepov, ki so prispevali k večji povezanosti med srednješolskim in terciarnim izobraževanjem ter poslovnim sektorjem, demografski razlogi, pričakovane bodoče večje potrebe po izobraženi delovni sili in neskladja v znanju ter spretnostih nakazujejo na potrebo po nadaljni krepitvi teh ukrepov.

Celotna publikacija