Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 9. do 13. oktobra 2023: obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, tekoči račun plačilne bilance in aktivnost v gradbeništvu

Krčenje proizvodnje predelovalnih dejavnosti se je avgusta nadaljevalo, medletni upad je bil večji v energetsko intenzivnejših panogah. Presežek tekočega računa plačilne bilance se je avgusta še povečal, k njegovi rasti v zadnjem letu največ prispeva krčenje blagovnega primanjkljaja. Vrednost opravljenih gradbenih del zadnje mesece niha okoli ravni, dosežene v začetku leta, in je še naprej znatno višja kot lani.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je avgusta nadalje skrčila. Po zmanjšanju v drugem četrtletju se je proizvodnja v povprečju julija in avgusta nadalje zmanjšala v tehnološko manj zahtevnih in srednje visoko tehnološko zahtevnih panogah. Po rasti v prvi polovici leta se je v poletnih mesecih zmanjšala tudi proizvodnja visoko tehnološko zahtevnih panog; v prvih osmih mesecih je bila njihova proizvodnja večja kot pred letom, v ostalih skupinah panog pa manjša. V povprečju je bila skupna proizvodnja predelovalnih dejavnosti v prvih osmih mesecih medletno nižja za 3,5 %. Medletni padec je bil večji v energetsko intenzivnejših panogah, najbolj (za skoraj četrtino) je v primerjavi z letom prej upadla proizvodnja v kemični industriji.
V nadaljevanju leta podjetja ne pričakujejo krepitve proizvodne aktivnosti, kar povezujejo z nezadostnim (predvsem tujim) povpraševanjem in negotovimi gospodarskimi razmerami.

Tekoči račun plačilne bilance je bil avgusta znova v presežku. V zadnjih dvanajstih mesecih je znašal 2,1 mrd EUR, v enakem obdobju leto pred tem pa je bil zabeležen primanjkljaj v vrednosti 356,1 mio EUR. K tej spremembi je največ prispeval blagovni saldo, saj je ob stagnaciji izvoza blaga uvoz blaga upadel, nadaljevala pa se je tudi rast storitvenega presežka, zlasti v menjavi transportnih storitev in potovanj. K izboljšanju salda tekočega računa so prispevali tudi primarni in sekundarni dohodki. Primanjkljaj primarnih dohodkov je bil medletno nižji predvsem zaradi več prejetih subvencij iz proračuna EU za kmetijsko in ribiško politiko. Poleg tega so bila nižja plačila sredstev v proračun EU iz naslova carin. Nižji primanjkljaj sekundarnih dohodkov pa je izhajal iz nižjih neto odlivov transferjev zasebnega sektorja v tujino.
 

Gradbena aktivnost se je po podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih del avgusta povišala in ostala znatno višja kot lani. Po visoki rasti vrednosti opravljenih gradbenih del v začetku leta je aktivnost v naslednjih mesecih nihala okoli dosežene ravni. V povprečju prvih osmih mesecev je bila v primerjavi z enakim obdobjem lani višja za 22 %. Aktivnost je bila v tej primerjavi višja v vseh treh segmentih, ki jih spremlja statistika: največ v specializiranih gradbenih delih (za 36 %), v gradnji inženirskih objektov za 20 % in v gradnji stavb za 16 %. 
Nekateri drugi podatki kažejo na znatno nižjo rast  aktivnosti v gradbeništvu. Podatki o vrednosti industrijske proizvodnje v dveh dejavnostih, ki sta tradicionalno močno povezani z gradbeništvom, ne nakazujejo tako visoke rasti. Proizvodnja v dejavnosti pridobivanja rudnin in kamnin je bila v prvih osmih mesecih za 4 % nižja kot pred letom, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov pa za 11 %.