Delovni zvezki


Delovni zvezki

Tanja Čelebič, Matevž Hribernik: Izdatki za izobraževanje in njihova učinkovitost v Sloveniji

Delovni zvezek obravnava vključenost mladih v formalno izobraževanje, izdatke za izobraževanje in analizo učinkovitosti izobraževanja. Vključenost mladih v izobraževanje je visoka. Učenci in dijaki dosegajo v okviru mednarodnih raziskav znanja in pismenosti v mednarodni primerjavi nadpovprečne rezultate. Javni izdatki za formalno izobraževanje (po metodologiji UOE) so nižji od povprečja EU, po metodologiji Cofog pa višji. V prihodnje pričakujemo zaradi demografskih gibanj povečanje pritiska zlasti na kapacitete in javne izdatke za srednješolsko raven izobraževanja. Analiza kaže, da je učinkovitost izdatkov za izobraževanje v Sloveniji zelo odvisna od ravni izobraževanja. V primerjavi z drugimi državami v vzorcu je nižja na osnovnošolski ravni in višja na srednješolski ravni izobraževanja. Kazalniki kakovosti (rezultati TIMMS in PISA) so ugodni na obeh ravneh, vendar so izdatki za primarno izobraževanje na udeleženca v Sloveniji relativno visoki zaradi drugih dejavnikov (majhni oddelki, geografska razpršenost, itd). Prvi rezultati tudi kažejo, da je učinkovitost terciarnega izobraževanja visoka, vendar pa je tam precej manjša zanesljivost glede uporabljenih kazalnikov in metode.

Celotna publikacija

Priloga slik

Priloga tabel